ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Transparència municipal

Indicadors de Transparència (ITA)


Es contemplen tres situacions:

Informació inclosa

   

Informació per incloure

   

Informació inexistent a causa de la envergadura de l’Ajuntament.

   


A) Informació sobre la Corporació Municipal


1-Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l’Ajuntament


1. S’especifiquen dades biogràfiques de l’alcalde/essa i dels regidors/ores de l’Ajuntament.

   

2. S’especifiquen les adreces electròniques de l’alcalde/essa i dels regidors/ores de l’Ajuntament.

   

3. Es publica la relació de Càrrecs (llocs de treball) de confiança de l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les retribucions.

   

4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.

   

2- Informació sobre l’organització i el patrimoni de l’Ajuntament


5. S’especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves funcions.

   

6. S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos.

   

7. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.

   

8. Està aprovada i es publica l’Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.

   

9. Es publica la relació d’Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i / o adscrits a l’Ajuntament.

   

10. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l’Ajuntament.

   

11. Es publica la relació de béns mobles de valor històric-artístic i / o els d’alt valor econòmic de l’Ajuntament.

   

12. Es publica l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament.

   

3- Informació sobre normes i institucions municipals


13. Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

   

14. Actes dels Plens Municipals.

   

15. Acords dels Plens Municipals.

   

16. Acords de les Juntes de Govern.

   

17. Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l’Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).

   

B) Relacions amb els ciutadans i la societat


1- Informació i atenció al ciutadà


18. Es publiquen els horaris i preus dels establiments culturals i esportius municipals oberts al públic.

   

19. Poden els interessats seguir on line l’estat de tramitació i les incidències del procediment administratiu que han plantejat.

   

20. Es pot veure el Mapa de la pròpia Web de l’Ajuntament.

   

21. S’informa al web sobre situació i talls en el trànsit, i / o incidències en els serveis municipals.

   

22. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l’aire i acústica) al municipi.

   

23. Es contempla en la web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi.

   

24. Hi ha fòrums de discussió al web municipal.

   

2- Grau de compromís envers la ciutadania


25. Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana.

   

26. Hi ha i s’informa sobre els consells municipals de participació ciutadana.

   

27. S’informa sobre la composició i el funcionament de les Juntes municipals de Districte o dels Barris del municipi.

   

28. Hi ha canals de participació ciutadana en els temes estratègics (Fòrums ciutat, Consells socials d’Urbanisme, Taules ciutadanes per a plans estratègics o de ciutat, ...).

   

29. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos municipals.

   

30. Existeix i s’informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en les mateixes.

   

C) Transparència Econòmic-Financera


1- Informació comptable i pressupostària


31. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d’informació pública.

   

32. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple.

   

33. Es publiquen els Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.

   

34. Superàvit (o dèficit) per habitant (Resultat pressupostari ajustat / Nº habitants).

   

35. Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).

   

2- Transparència en els ingressos i despeses municipals


36. Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants).

   

37. Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº habitants).

   

38. Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / Nº habitants).

   

39. Període mitjà de pagament (Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes).

   

40. Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets).

   

3- Transparència en els deutes municipals


41. Es publica l’import del deute públic municipal.

   

42. Es faciliten dades sobre l’evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors.

   

43. Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / Nº habitants).

   

44. Endeutament relatiu (Deute municipal / Pressupost total Ajuntament).

   

D) Transparència en les contractacions de serveis


1- Procediments de contractació de serveis


45. S’informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.

   

46. ​​Es publiquen les actes de les meses de contractació.

   

2- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes


47. Es publica la llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors més importants de l’Ajuntament.

   

48. Es publica la llista i / o la quantia d’operacions amb els adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament.

   

I) Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques


1- Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics


49. Té una secció visible a la web dedicada a l’Urbanisme.

   

50. Està publicat el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).

   

51. Es publiquen els mapes i plans que detallen el PGOU.

   

52. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU.

   

2- Com decidir requalificacions i adjudicacions urbanístiques


53. Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l’Ajuntament.

   

54. Es publica informació precisa dels Plans parcials sobre els usos i destinacions del sòl.

   

3- Anuncis i licitacions d’obres públiques


55. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l’Ajuntament.

   

56. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants.

   

57. Es publiquen les modificacions dels projectes de les obres més importants.

   

4- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions


58. Es publica el llistat d’empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.

   

59. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres d’urbanització més importants.

   

5- Seguiment i control de l’execució d’obres


60. S’aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d’infraestructura que està en curs (Objectius de l’obra i responsable municipal; contractista / s responsable / s; import pressupostat; període d’execució).

   

61. Es publica la data concreta prevista per a la finalització de les obres municipals més importants (més de 500.000 euros), o bé la data concreta d’inici i el termini d’execució de les obres.

   

62. Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d’infraestructura realitzades, i / o les aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

   

6.- Indicadors sobre urbanisme i obres públiques


63. Inversió en infraestructures per habitant (Despeses de l’exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / Nº habitants).

   

64. Percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme / Pressupost total d’ingressos.

   

65. Percentatge de despeses derivades de l’urbanisme / Pressupost total de despeses.

   

F) Indicadors nova llei de transparència (PL)


1- Planificació i organització de l’Ajuntament


66. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.

   

67. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans.

   

2- Contractes, convenis i subvencions


68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s’hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.

   

69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats.

   

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats, almenys de forma agregada (Nombre de contractes i import global).

   

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

   

72. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.

   

73. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

   

3- Alts càrrecs de l’Ajuntament i Entitats participades


74. Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs de l’Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.

   

75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l’abandonament dels càrrecs.

   

76. Es publica el Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l’Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).

   

77. Es publiquen les resolucions dictades per l’oficina de Bon Govern i Conflictes d’Interès (o òrgan anàleg) sobre la compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs.

   

4- Informació econòmica i pressupostària


78. Es publiquen els Pressupostos de l’Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d’execució.

   

79. Es publiquen els comptes anuals / Compte General de l’Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).

   

80. Es publiquen els informes d’auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de l’Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.

   

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida